Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc trải nghiệm Blog. Hãy gửi Góp ý và báo lỗi giúp mình nhé

Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce như Shopee

Hiển thị sản phẩm flash sale đã bán như Shopee, hiển thị sản phẩm đã bán bao nhiêu, hiển thị sản phẩm đã bán cho khuyến mãi vào các ngày đặc biệt, hiển thị số lượng sản phẩm đã bán giúp tăng mức độ uy tín khi bán hàng. hiển thị đẹp mắt.
Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce như Shopee
Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce như Shopee

Demo
Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce
Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce

Website cần có một vài đơn hàng WooCommerce và set giảm giá để hiển thị SP đã bán Flash Sale.

Thêm code vào function.php của theme, nếu xài Child-theme thì up vào function.php của Child-theme
 
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'isures_2718_product_stock', 11);
function isures_2718_product_stock()
{
  global $product;
  $stock = $product->get_stock_quantity();
  $buy = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);
  if (!empty($stock) && $buy > 0) {
 
    $round = round(100 - ($buy * 100 / $stock), 0);
  ?>
    <div class="flash-sale-process-isures">
      <div class="flash-sale-process_bought"></div>
      <div class="flash-sale-process-bar_text stock"><?php echo sprintf(__('Đã bán %s', 'woocommerce'), $buy); ?></div>
      <div class="flash-sale-complete-wapper">
        <div class="flash-sale-sizer-stock" style="width:<?php echo $round . '%'; ?>">
          <div class="flash-sale-bought-size"></div>
        </div>
      </div>
      <?php
      if ($buy > 10) {
        echo '<div class="flash-sale-process_fire"></div>';
      }
      ?>
 
    </div>
  <?php
  }
  ?>
<?php
 
}
Thêm css ở file style.css hoặc Flatsome > Custom CSS
.flash-sale-process-isures{
  width: 100%;
  height: 16px;
  background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/934cc0df9edb42d22c38044417c8a94a.png) 0 100% no-repeat;
  background-size: cover;
  position: relative;
  border-radius: 8px;
  margin: 5px 0;
}
.flash-sale-process_bought{
  background: #002bff73;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-process_fire{
  background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/d224da21491f6660be6e020e12aff419.png) 0 no-repeat;
  width: 18px;
  height: 21px;
  background-size: contain;
  position: absolute;
  left: 3px;
  top: -6px;
}
.flash-sale-process-bar_text.stock{
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
  color: #fff;
  text-align: center;
  position: relative;
  z-index: 2;
}
.flash-sale-complete-wapper{
  width: 100%;
  background: transparent;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-bought-size{
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: #ffbda6;
}
.flash-sale-sizer-stock{
  background: #fff;
  float: right;
  position: relative;
  height: 18px;
}
Chúc các bạn áp dụng thành công cách trên để Hiển thị sản phẩm Flash Sale đã bán cho WooCommerce như Shopee
Work hard, Play hard !
Bình luận
Thông báo